Brive logo
Σπουδές
Ξεκλείδωσε
Αναζήτηση
Μεταπτυχιακά
image/svg+xml
Θεωρητικές Επιστήμες & Εκπαίδευση
image/svg+xml
Επιστήμες Αγωγής (Ειδική Εκπαίδευση)
Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα
Είμαστε επίσημοι συνεργάτες! Ολοκλήρωσε την αίτησή σου δωρεάν και εξασφάλισε προνόμια!
Αυξάνεις τις πιθανότητες εισαγωγής σου, λαμβάνοντας δωρεάν έλεγχο στην αίτησή σου
Εξασφαλίζεις εξατομικευμένη υποστήριξη, έως και την έναρξη των σπουδών σου
Αποθηκεύεις την αίτησή σου για αργότερα, ενώ ξεκλειδώνεις και το "one-click apply"
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Επιστήμες Αγωγής (Ειδική Εκπαίδευση)

University of Nicosia
Λευκωσία, Κύπρος
Full-time
€9,450.00σύνολο
 1323 Πόντοι
Διάρκεια
1 Έτος, 6 Μήνες
Γλώσσα
Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της εξειδίκευσής του μέσα από

(α) την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων σε προχωρημένο επίπεδο,
(β) τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και
(γ) την αλληλεπίδραση με τα Μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές.

Από την άλλη, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από

(α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας,
(β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας, και
(γ) τη συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια ερευνητικού περιεχομένου.

Γενικά, ο συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να γίνει σκεπτόμενο άτομο και επιστήμων παιδαγωγός.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σου ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα;
Το τεστ συμβατότητας θα στο αποκαλύψει σε αριθμούς!
Εκπαίδευση
Πτυχίο Πανεπιστημίου - Bachelor's Degree
6
ή
Πτυχίο ΤΕΙ
6
ή
IB Diploma
20
Επίπεδο Αγγλικών
IELTS
6.5
ή
TOEFL (paper based)
550
ή
Michigan Proficiency (ECPE)
C
ή
Cambridge Proficiency (CPE)
C
ή
Cambridge Advanced (CAE)
B
ή
IGCSE
C
ή
TOEFL (internet based)
79
Σημειώσεις:

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής:

 • Προσωπική Δήλωση για το πώς η φοίτηση και η απόκτηση του τίτλου θα βοηθήσει τον υποψήφιο στην επαγγελματική/ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.

Άλλα αποδεκτά προσόντα Αγγλικής γλώσσας:

 • Anglia Examinations: Proficiency or Mastery

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση αίτησης από αυτό το Πανεπιστήμιο.

Σκοπός Προγράμματος

 • Να καταστούν πλέον ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι σε θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και μοντέλα της Ειδικής Εκπαίδευσης αλλά και (μέλλοντες) ενεργητικοί εκπαιδευτικοί σε θέματα διδακτικής πράξης στο χώρο αυτό.
 • Να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη λογική των σύγχρονων τάσεων, θεωριών και έρευνας που αφορούν στην Ειδική Εκπαίδευση.
 • Να ενημερωθούν με πληρότητα για το εύρος και το περιεχόμενο των μορφών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού που συνιστούν το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και για τον διεπιστημονικό της χαρακτήρα στο πλαίσιο διάγνωσης, ερμηνείας και αντιμετώπισής τους στο σύγχρονο σχολείο.
 • Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία, την αναγκαιότητα και τις στρατηγικές εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο συνηθισμένο σχολείο και να αναλύουν τις πιθανές δυσκολίες υλοποίησή της με τα σημερινά δεδομένα.
 • Να αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών σε μικροκλίμακα στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.
 • Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με μια σειρά ψυχοτεχνικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται κυρίως από την πολυθεματική ομάδα κάθε επαρχίας για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα καταβολής συλλογικής προσπάθειας εκ μέρους των ειδικών επιστημόνων προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Να λειτουργήσουν στο σύγχρονο σχολείο ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί αναφοράς στη σχολική μονάδα που θα υπηρετούν αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο στη διδακτική πράξη αλλά και ρόλο συμβούλου-καθοδηγητή συναδέλφων τους στην προσπάθεια επίλυσης παρόμοιων προβλημάτων που (θα) αντιμετωπίζουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην καθημερινή σχολική κουλτούρα.
Περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 • Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Ειδικής Αγωγής.
 • Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 • Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Ειδική Αγωγή και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 • Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 • Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 • Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ειδική Αγωγή, π.χ. ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση.
 • Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος /προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 • Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 • Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.
 • Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους είτε ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές.
Περισσότερα

Κορμός Μαθημάτων

1ο Έτος

1ο Εξάμηνο

Συγκριτική Παιδαγωγική

Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας

Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Σεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης

2ο Εξάμηνο

Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση

Ανάπτυξη και Παθολογία της Γλώσσας σε Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Σεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων

Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

2ο Έτος

3ο Εξάμηνο

Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

Σεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων

Παιδαγωγική της Συμπερίληψης

Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος έχουν τις παρακάτω επιλογές:

 • Να επιδιώξουν διοικητική θέση σε επίπεδο σχολείου (π.χ. Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής) ή/και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Επιθεωρητής).
 • Να εργαστούν ως επιμορφωτές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Να καταλάβουν ακαδημαϊκή θέση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Περισσότερα

Τα σχόλια των Brivers

Άφησε το δικό σου σχόλιο
Θες να δεις τα σχόλια των Brivers;
Για να διαβάζεις ή να κάνεις σχόλια, συνδέσου ή εγγράψου στην πλατφόρμα!

Αναζητάς το κατάλληλο πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε, σήμερα, μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με έναν ειδικό!

Παρόμοιες Σπουδές

NEWSLETTER
Τα πιο brive νέα απευθείας στο inbox σου... Κάνε την εγγραφή σου!
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και συναινώ το Brive να διαχειρίζεται τα στοιχεία μου με ασφάλεια, όπως ορίζει η
 
Πολιτική Απορρήτου
© Brive.com | All Rights Reserved.